ગુજરાતી બારાખડી | Gujarati Barakhadi (Chart + PDF + Image)

Gujarati Barakhadi: મિત્રો ગુજરાતી ભાષા બોલવા માટે અને લખવા માટે ગુજરાતી બારાખડી આવડવી બહુ જરૂરી છે અને તેના જ માટે આજે આ પોસ્ટ ના માધ્યમ થી હું તમને Gujarati Barakhadi (ગુજરાતી બારાખડી) શીખવાડવાનો છું અને સાથે Gujarati Barakhadi Chart અને Gujarati Barakhadi Pdf પણ ફ્રી માં આપવાનો છું

આ પોસ્ટ માં હું તમને Gujarati Barakhadi વિશે પુરી જાણકારી આપવાનો છું જેમ કે ગુજરાતી બારાખડી માં કેટલા સ્વર અને કેટલા વ્યંજન હોય છે અને તેના સહયોગ થી શું બને છે જેવી બહુ બધી જાણકારી આપવાનો છું

મિત્રો ગુજરાતી બારાખડી ને ગુજરાતી બારાક્ષરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છેp

તો ચાલો જાણીએ Gujarati Barakhadi (ગુજરાતી બારાખડી) વિશે

Gujarati Barakhadi

Gujarati Barakhadi

ગુજરાતી બારાખડી શું છે

વ્યંજન અને સ્વરોના સંયોજનથી બનેલા અક્ષરોના ક્રમને બારાખડી કહેવાય જેમાં અ થી જ્ઞ સુધીના સ્વરો અને વ્યંજનોનો સમાવેશ થાય છે


ગુજરાતી સ્વર |  Gujarati Swar

સ્વરઅંઅઃ
સ્વર વિભેદકિ
aaaieeuooeaioauamah
Gujarati Swar

ગુજરાતી વ્યંજન | Gujarati Vyanjan

અહીં તમને ગુજરાતી કક્કો આપવામાં આવી છે

ક્ષજ્ઞ
Gujarati Vyanjan

Barakhadi In Gujarati | ગુજરાતી બારાખડી

નીચે તમને Gujarati Barakhadi Chart આપેલ સે “ક થી જ્ઞ” સુધી નો

કાકિકીકુકૂકેકૈકોકૌકંકઃ
ખાખિખીખુખૂખેખૈખોખૌખંખઃ
ગાગિગીગુગૂગેગૈગોગૌગંગઃ
ઘાઘિઘીઘુઘૂઘેઘૈઘોઘૌઘંઘઃ
ચાચિચીચુચૂચેચૈચોચૌચંચઃ
છાછિછીછુછૂછેછૈછોછૌછંછઃ
જાજિજીજુજૂજેજૈજોજૌજંજઃ
ઝાઝિઝીઝુઝૂઝેઝૈઝોઝૌઝંઝઃ
ટાટિટીટુટૂટેટૈટોટૌટંટઃ
ઠાઠિઠીઠુઠૂઠેઠૈઠોઠૌઠંઠઃ
ડાડિડીડુડૂડેડૈડોડૌડંડઃ
ઢાઢિઢીઢુઢૂઢેઢૈઢોઢૌઢંઢઃ
ણાણિણીણુણૂણેણૈણોણૌણંણઃ
તાતિતીતુતૂતેતૈતોતૌતંતઃ
થાથિથીથુથૂથેથૈથોથૌથંથઃ
દાદિદીદુદૂદેદૈદોદૌદંદઃ
ધાધિધીધુધૂધેધૈધોધૌધંધઃ
નાનિનીનુનૂનેનૈનોનૌનંનઃ
પાપિપીપુપૂપેપૈપોપૌપંપઃ
ફાફિફીફુફૂફેફૈફોફૌફંફઃ
બાબિબીબુબૂબેબૈબોબૌબંબઃ
ભાભિભીભુભૂભેભૈભોભૌભંભઃ
મામિમીમુમૂમેમૈમોમૌમંમઃ
યાયિયીયુયૂયેયૈયોયૌયંયઃ
રારિરીરુરૂરેરૈરોરૌરંરઃ
લાલિલીલુલૂલેલૈલોલૌલંલઃ
વાવિવીવુવૂવેવૈવોવોવંવઃ
શાશિશીશુશૂશેશૈશોશૌશંશઃ
ષાષિષીષુષૂષેષૈષોષૌષંષઃ
સાસિસીસુસૂસેસૈસોસૌસંસઃ
હાહિહીહુહૂહેહૈહોહૌહંહઃ
ળાળિળીળુળૂળેળૈળોળૌળંળઃ
ક્ષક્ષાક્ષિક્ષીક્ષુક્ષૂક્ષેક્ષૈક્ષોક્ષૌક્ષંક્ષઃ
જ્ઞજ્ઞાજ્ઞાજ્ઞીજ્ઞુજ્ઞૂજ્ઞેજ્ઞૈજ્ઞોજ્ઞૌજ્ઞંજ્ઞઃ
Barakhadi In Gujarati

Gujarati to English Barakhadi

નીચે તમને ગુજરાતી સાથે ઇંગ્લિશ બારાક્ષરી ચાર્ટ પણ આપેલ સે “ક થી જ્ઞ” સુધી નો


Ka
કા
Kaa
કિ
Ki
કી
Kee
કુ
Ku
કૂ
Koo
કે
Ke
કૈ
Kai
કો
Ko
કૌ
Kau
કં
Kam
કઃ
Kah

Kha
ખા
Khaa
ખિ
Khi
ખી
Khee
ખુ
Khu
ખૂ
Khoo
ખે
Khe
ખૈ
Khai
ખો
Kho
ખૌ
Khau
ખં
Kham
ખઃ
Khah

Ga
ગા
Gaa
ગિ
Gi
ગી
Gee
ગુ
Gu
ગૂ
Goo
ગે
Ge
ગૈ
Gai
ગો
Go
ગૌ
Gau
ગં
Gam
ગઃ
Gah

Gha
ઘા
Ghaa
ઘિ
Ghi
ઘી
Ghee
ઘુ
Ghu
ઘૂ
Ghoo
ઘે
Ghe
ઘૈ
Ghai
ઘો
Gho
ઘૌ
Ghau
ઘં
Gham
ઘઃ
Ghah

Cha
ચા
Chaa
ચિ
Chi
ચી
Chee
ચુ
Chu
ચૂ
Choo
ચે
Che
ચૈ
Chai
ચો
Cho
ચૌ
Chau
ચં
Cham
ચઃ
Chah

Chha
છા
Chhaa
છિ
Chhi
છી
Chhee
છુ
Chhu
છૂ
Chhoo
છે
Chhe
છૈ
Chhai
છો
Chho
છૌ
Chhou
છં
Chham
છઃ
Chhah

Ja
જા
Jaa
જિ
Ji
જી
Jee
જુ
Ju
જૂ
Joo
જે
Je
જૈ
Jai
જો
Jo
જૌ
Jau
જં
Jam
જઃ
Jah

Jha
ઝા
Jhaa
ઝિ
Jhi
ઝી
Jhee
ઝુ
Jhu
ઝૂ
Jhoo
ઝે
Jhe
ઝૈ
Jhai
ઝો
Jho
ઝૌ
Jhau
ઝં
Jham
ઝઃ
Jhah

Ta
ટા
Taa
ટિ
Ti
ટી
Tee
ટુ
Tu
ટૂ
Too
ટે
Te
ટૈ
Tai
ટો
To
ટૌ
Tau
ટં
Tam
ટઃ
Tah

Tha
ઠા
Thaa
ઠિ
Thi
ઠી
Thee
ઠુ
Thu
ઠૂ
Thoo
ઠે
The
ઠૈ
Thai
ઠો
Tho
ઠૌ
Thau
ઠં
Tham
ઠઃ
Thah

Da
ડા
Daa
ડિ
Di
ડી
Dee
ડુ
Du
ડૂ
Doo
ડે
De
ડૈ
Dai
ડો
Do
ડૌ
Dau
ડં
Dam
ડઃ
Dah

Dha
ઢા
Dhaa
ઢિ
Dhi
ઢી
Dhee
ઢુ
Dhu
ઢૂ
Dhoo
ઢે
Dhe
ઢૈ
Dhai
ઢો
Dhao
ઢૌ
Dhau
ઢં
Dham
ઢઃ
Dhah

Na
ણા
Naa
ણિ
Ni
ણી
Nee
ણુ
Nu
ણૂ
Noo
ણે
Ne
ણૈ
Nai
ણો
No
ણૌ
Nau
ણં
Nam
ણઃ
Nah

Ta
તા
Taa
તિ
Ti
તી
Tee
તુ
Tu
તૂ
Too
તે
Te
તૈ
Tai
તો
To
તૌ
Tau
તં
Tam
તઃ
Tah

Tha
થા
Thaa
થિ
Thi
થી
Thee
થુ
Thu
થૂ
Thoo
થે
The
થૈ
Thai
થો
Tho
થૌ
Thau
થં
Tham
થઃ
Thah

Da
દા
Daa
દિ
Di
દી
Dee
દુ
Du
દૂ
Doo
દે
De
દૈ
Dai
દો
Do
દૌ
Dau
દં
Dam
દઃ
Dah

Dha
ધા
Dhaa
ધિ
Dhi
ધી
Dhee
ધુ
Dhu
ધૂ
Dhoo
ધે
Dhe
ધૈ
Dhai
ધો
Dho
ધૌ
Dhau
ધં
Dham
ધઃ
Dhah

Na
ના
Naa
નિ
Ni
ની
Nee
નુ
Nu
નૂ
Noo
ને
Ne
નૈ
Nai
નો
No
નૌ
Nau
નં
Nam
નઃ
Nah

Pa
પા
Paa
પિ
Pi
પી
Pee
પુ
Pu
પૂ
Poo
પે
Pe
પૈ
Pai
પો
Po
પૌ
Pau
પં
Pam
પઃ
Pah

Pha
ફા
Phaa
ફિ
Phi
ફી
Phee
ફુ
Phu
ફૂ
Phoo
ફે
Phe
ફૈ
Pahi
ફો
Pho
ફૌ
Phau
ફં
Pham
ફઃ
Phah

Ba
બા
Baa
બિ
Bi
બી
Bee
બુ
Bu
બૂ
Boo
બે
Be
બૈ
Bai
બો
Bo
બૌ
Bau
બં
Bam
બઃ
Bah

Bha
ભા
Bhaa
ભિ
Bhi
ભી
Bhee
ભુ
Bhu
ભૂ
Bhoo
ભે
Bhe
ભૈ
Bhai
ભો
Bho
ભૌ
Bhau
ભં
Bham
ભઃ
Bhah

Ma
મા
Maa
મિ
Mi
મી
Mee
મુ
Mu
મૂ
Moo
મે
Me
મૈ
Mai
મો
Mo
મૌ
Mau
મં
Mam
મઃ
Mah

Ya
યા
Yaa
યિ
Yi
યી
Yee
યુ
Yu
યૂ
Yoo
યે
Ye
યૈ
Yai
યો
Yo
યૌ
Yau
યં
Yam
યઃ
Yah

Ra
રા
Raa
રિ
Ri
રી
Ree
રુ
Ru
રૂ
Roo
રે
Re
રૈ
Rai
રો
Ro
રૌ
Rau
રં
Ram
રઃ
Rah

La
લા
Laa
લિ
Li
લી
Lee
લુ
Lu
લૂ
Loo
લે
Le
લૈ
Lai
લો
Lo
લૌ
Lau
લં
Lam
લઃ
Lah

Va
વા
Vaa
વિ
Vi
વી
Vee
વુ
Vu
વૂ
Voo
વે
Ve
વૈ
Vai
વો
Vo
વો
Vau
વં
Vam
વઃ
Vah

Sha
શા
Shaa
શિ
Shi
શી
Shee
શુ
Shu
શૂ
Shoo
શે
She
શૈ
Shai
શો
Sho
શૌ
Shau
શં
Sham
શઃ
Shah

Sha
ષા
Shaa
ષિ
Shi
ષી
Shee
ષુ
Shu
ષૂ
Shoo
ષે
She
ષૈ
Shai
ષો
Sho
ષૌ
Shau
ષં
Sham
ષઃ
Shah

Sa
સા
Saa
સિ
Si
સી
See
સુ
Su
સૂ
Soo
સે
Se
સૈ
Sai
સો
So
સૌ
Sau
સં
Sam
સઃ
Sah

Ha
હા
Haa
હિ
Hi
હી
Hee
હુ
Hu
હૂ
Hoo
હે
He
હૈ
Hai
હો
Ho
હૌ
Hau
હં
Ham
હઃ
Hah

La
ળા
Laa
ળિ
Li
ળી
Lee
ળુ
Lu
ળૂ
Loo
ળે
Le
ળૈ
Lai
ળો
Lo
ળૌ
Lau
ળં
Lam
ળઃ
Lah
ક્ષ
Ksha
ક્ષા
Kshaa
ક્ષિ
Kshi
ક્ષી
Kshee
ક્ષુ
Kshu
ક્ષૂ
Kshoo
ક્ષે
Kshe
ક્ષૈ
Kshai
ક્ષો
Ksho
ક્ષૌ
Kshau
ક્ષં
Ksham
ક્ષઃ
Kshah
જ્ઞ
Gya
જ્ઞા
Gyaa
જ્ઞા
Gyi
જ્ઞી
Gyee
જ્ઞુ
Gyu
જ્ઞૂ
Gyoo
જ્ઞે
Gye
જ્ઞૈ
Gyai
જ્ઞો
Gyo
જ્ઞૌ
Gyah
જ્ઞં
Gyam
જ્ઞઃ
Gyah
Gujarati Barakshari

Gujarati Varnamala Chart

અહીં તમને ગુજરાતી બારાક્ષરી આપવામાં આવી છે

gujarati varnamala chart
Gujarati Barakshari

Gujarati Barakhadi Chart

અહીં તમને ગુજરાતી બારાખડી ચાર્ટ આપવામાં આવ્યો છે

gujarati barakshari chart
Gujarati Barakhadi Chart

Gujarati Barakshari Video

નીચે તમને ગુજરાતી બારાક્ષરી નો વિડિઓ આપેલ સે જેને જોઈને પણ તમે ગુજરાતી બારાક્ષરી શીખી શકો છોનિષ્કર્ષ :-

આજે આ પોસ્ટમાં અમે તમારી સાથે ગુજરાતી સ્વર, ગુજરાતી વ્યંજનો, અને ગુજરાતી બારાક્ષરી (Gujarati Barakshari) તેમજ Gujarati Barakhadi Chart શેર કર્યા છે.

આશા છે કે તમને અમારો આ લેખ પસંદ આવ્યો હશે, જો તમને ગમ્યો હોય તો તેને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં જેથી વધુ લોકો ગુજરાતી બારાખડી (Gujarati Barakhadi) વિશે માહિતી મેળવી શકે.

Leave a Comment